ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 พ.ค. 2562
2 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 พ.ย. 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 พ.ค. 2561
4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 มี.ค. 2561
5 เชิญชวนเที่ยวงาน " ปากแพรกเกมส์ ครั้งที่ 10 " ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 มี.ค. 2561
6 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 พ.ย. 2560
7 การสำรวจที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 พ.ย. 2560
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 พ.ย. 2560
9 มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ต.ค. 2560
10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3