ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 พ.ค. 2562
2 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 พ.ย. 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 พ.ค. 2561
4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 มี.ค. 2561
5 เชิญชวนเที่ยวงาน " ปากแพรกเกมส์ ครั้งที่ 10 " ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 มี.ค. 2561
6 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 พ.ย. 2560
7 การสำรวจที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 พ.ย. 2560
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 พ.ย. 2560
9 มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ต.ค. 2560
10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3