ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

                                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6

 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีความประสงค์จะขอเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่ เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 เป็นเงินราคากลางของงานก่อสร้างราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1.                   เป็นผู้นิติบุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.00 บาท

2.                   ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.                   ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธ์หรือควบคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาให้มีคำสั่งสละสิทธิ์ควบคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.                   ไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลปากแพรก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.                   บุคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิกเล็กทรอนิกส์  (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2559 และ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา   08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในวันที่ 25 ตุลาคม - 5พฤศจิกายน 2559 และ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ดูรายเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pakarak-sao.go.th หรือ สอบถามโทรสับหมายเลข 0-3269-9546 ในเวลารัชกาล                                                                                 

                                         ประกาศ ณ วันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕59

 

                                     

                                   สถาพร สมจิต

                                                            (นายสถาพร สมจิต)

                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกแพรก

 

 

                                                            

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 635 คน