ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม – ดอนบ่อน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

 

                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม ดอนบ่อน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 4

ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม – ดอนบ่อน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงินราคากลางของงานก่อสร้างราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 417,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งเจ็ดพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1.                   เป็นผู้นิติบุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 517,000.00 บาท

2.                   ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.                   ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธ์หรือควบคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาให้มีคำสั่งสละสิทธิ์ควบคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.                   ไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลปากแพรก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.                   บุคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิกเล็กทรอนิกส์  (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2559

และ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

          ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกในวันที่ 19-29 ตุลาคม 2559 และ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา16.30 น.ดูรายเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pakarak-sao.go.th หรือสอบถามโทรสับหมายเลข 0-3269-9546 ในเวลารัชกาล

ประกาศ ณ วันที่  19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕59

 

                                                                สถาพร สมจิต

                                                           (นายสถาพร สมจิต)

                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกแพรก

 

 


Slot Online
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 653 คน